Filter Ponuda

Makedonija
Crna Gora Grčka
Egipat
Turska
Srbija
0 € 700 €

Obaveštenje

Vlada Republike Srbije je dana 18.11.2021. usvojila Uredbu o izmeni uredbe o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti Covid-19 izazvane viruson SARS-CoV-2 Izmenom je predviđeno da zamenska putovanja definisana navedenom uredbom putnik može iskoristiti najkasnije do 31.12.2022., a u suprotnom organizator putovanja dužan je da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije do 01.02.2023. godine.

Zvanično saopštenje pogledajte ovde.

kursna lista 05.10.2022

SREDNJI KURS: 117.3176 RSD

NEWSLETTER

Istanbul - Jesen 2022

  Istanbul je bio prestonica tri velika carstva: Vizantijskog, Rimskog i Otomanskog. Nebičan je po tome što je jedini grad na svetu koji leži na dva kontinenta. Danas je velegrad sa preko 15 miliona stanovnika u kom se sudaraju dve kulture, novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo

Nema ocena.
0 KOMENTARA
DODAJ KOMENTAR I OCENI

ISTANBUL – 3 NOĆENJA

19.10. - 24.10.2022. godine

 

PROGRAM PUTOVANJA:

 

1. dan/19.10. Polazak iz Bačke Palanke u 15h i iz Novog Sada (Lokomotiva) oko 16h, Beograda (stajalište Deligradska-Steko restoran) oko 17h. Putovanje preko Srbije, Bugarske do Turske. Kraća usputna zadržavanja radi pauza i obavljanja carinskih formalnosti.

2. dan/20.10. Dolazak u Istanbuloko podneva (zavisi od zadržavanja na graničnim prelazima i stanja na putevima). Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Opciono, u pratnji vodiča, info-pešačko razgledanje Kapali čaršije. Noćenje.

3. dan /21.10.Doručak. Fakultativni izleti: Odlazak u kvart Feneri poseta Vaseljeskoj patrijaršiji. Dnevno krstarenje Bosforom uz razgledanje grada, sa lokalnim vodičem: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortakoj kvart, Rumeli i Anadolu hisar (utvrdjenja) , Beylerbey palata, Bosforski mostovi, Devojačka kula. Fakultativno: Poseta i obilazak Dolmabahče palate, (sa lokalnim vodičem), koja je bila poslednje sedište sultana, simbol moći sultana. U večernjim satima fakultativni izlazak u orijentalni restoran na večeru sa programom (trbušni ples) i posluženjem (piće, jelo). Noćenje.

4. dan/22.10.  Doručak. Fakultativni izlet: Vožnja autobusom na brdo Čamlidža sa kog se proteže prelep pogled na evropski deo Istanbula. Obilazak Čamlidža džamije, najveće novoizgrađene džamije u modernoj Turskoj, otvorena 2019.godine. U kompleksu je galerija, muzej, biblioteka… Posle obilaska džamije, sledi odlazak do Uskudara, starog azijskog naselja, podno brda Čamlidže, uz Bosfor. Šetnja obalom do Devojačke kule. Slobodno vreme za predah u jednom od kafića na obali uz tradicionalno posluženje čaja ili kafe. Povratak u hotel. Noćenje.

dan/23.10.Doručak. Fakultativni izlet sa lokalnim vodičem: Klasična pešačka tura, razgledanje Čemberlitaša– stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom – nekadašnje središte grada, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekadašnja najveća crkva sveta, muzej, danas džamija. Fakultativno ulaz u Topkapi palatu, sedište osmanske imperije – dolazak u prvo dvorište, obilazak palate i šetnja kompleksom uz razgledanje relikvija, Bagdadskog paviljona, izložbe oružja… Polazak za Srbiju u posle podnevnim časovima (orjentaciono 16 -18h). Noćna vožnja preko Bugarske.

dan/24.10.  Dolazak u posle podnevnim časovima u Beograd, Novi Sad, Bačku Palanku. 

CENA ARANŽMANA: 

135€ po osobi

 

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • Prevoz komfornim autobusom, visoke turističke klase iz sopstvenog voznog parka, na navedenoj relaciji
 • Smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 na bazi 3 noćenja sa doručkom
 • Panoramsko razgledanje Istanbula u pratnji vodiča;
 • Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja;
 • Troškove ogranizacije putovanja.

 

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

 • Fakultativni izleti: (minimum 25 pax za realizaciju)
 • Putno osiguranje putnika
 • Doplata za jednokrevetnu sobu: 60 eura
 • Individualni troškovi putnika

 

NAČIN PLAĆANJA: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije do 05.10.2022. god.

 

Fakultativni izleti:

 • Klasična tura (Hipodrom, Plava džamija, Aja Sofija) – 25€ odrasli / 15€ deca
 • Topkapi palata - 25€/20€ deca
 • Vaseljenska patrijaršija i Krstarenje Bosforom – 20€ (cena uključuje obilazak Patrijaršije, vožnju brodom i pratnju lokalnog vodiča),
 • Tursko veče (sa večerom i trbušnim plesom) – 35€ odrasli 
 • Dolmabahče palata – 25€ odrasli / 20€ deca
 • Azijska tura – 30 € odrasli

 

 

NAPOMENA:

 • Aranžman je rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika
 • Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
 • Punovažan je samo program putovanja istaknut u prostorijama agencije ili elektronska komunikacija.
 • Putnik potpisivanjem Ugovora o putovanju , potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi putovanja i da iste u celosti prihvata.

 

Covid-19 protokol: Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta, načina usluživanja obroka, odsustva pojedinih sadržaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica,radnog vremena objekata i lokaliteta i sl. što molimo da imate u vidu.

 U slučaju navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predviđenih Zakonom. Imajući u vidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima,koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako I u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te date uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predviđena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice. S obzirom na novonastalu situaciju, procedure na graničnim prelazima kao i na mogućnost nastupanja nepredvidjenih situacije,i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja(granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

 

POSEBNE NAPOMENE:

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, štrajkovi, epidemije..).

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja Organizatora.

 - Putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu. Maloletni putnici prilikom putovanja u inostranstvo moraju imati overenu saglasnost roditelja.

 - Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu i tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

 - Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u Republiku Tursku, pasoš treba da važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

 - Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije ili tranzitne zemlje.

-Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem Organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja Organizatora. Organizator ne garantuje spratnost, pogled, sedište u autobusu. ukoliko to nije predviđeno cenovnikom kao mogućnost doplate.

-Napominjemo da je putovanje grupno i da je sve tome podređeno.

 -Prostor za prtljag u autobusu je ograničen. Putnik može da ponese jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga. Prtljag putnika sme da sadrži isključivo poklone i stvari za ličnu upotrebu.

-Ne postoji mogućnost zadržavanja na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”.

 

PREMA ZAKONU O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 300068394 OD 01.01.2020. GODINE - ROK VAŽENJA 30.09.2022. GODINE, POLISA DDOR OSIGURANJE A.D, U VISINI OD 250.000 EURA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREĐENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE DUNAVTURS

POSEBNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA ORGANIZATORA PUTOVANJA, TURISTIČKA AGENCIJA DUNAVTU.RS. OTP 192/2021,  KATEGORIJA   A

Cenovnik za Istanbul br 1 , važi od 17.08.2022.

Komentari

Oceni smeštaj


4 + 5 =

Ostavi komentar