Filter Ponuda

Grčka
Egipat
Turska
Srbija
0 € 700 €

kursna lista 17.09.2021

SREDNJI KURS: 117.5653 RSD

NEWSLETTER

Opšti uslovi putovanja

Na osnovu člana 68. stav 1. tačka 2. a u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019) direktor DUNAVPREVOZ DOO TA DUNAVTURS iz BAČKE PALANKE dana
04.12.2020. god. utvrđuje sledeće


OPŠTE USLOVE PUTOVANJA


1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:
Potpisivanjem standardnog ugovora - potvrde o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih
putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti
uslovi), potvrda o Garanciji putovanja unapred pripremljen i objavljen program putovanja (dalje:
Program), da je kao i svi putnici iz ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat
sa fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja.
Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i DUNAVPREVOZ DOO TA
DUNAVTURS BAČKA PALANKA kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za
obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.
Pre zaključivanja Ugovora Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu i o
tome obavesti putnika u primerenom roku, bez odlaganja u pisanoj formi, na papiru i drugom
trajnom nosaču zapisa, što Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključena Ugovora Putnik
o svim eventualnim promenama podataka iz Programa, u primerenom roku obavešten, pre zaključenja
Ugovora.
U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se
smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti
Organizatora u navedenom roku da li prihvata novoučinjeni Program - ponudu, Ugovor se smatra
sporazumno raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa pravima,
po osnovu garancije putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete.


2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR:
Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se
za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora,
kao i u turističkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zaključen ugovor o posrednoj prodaji
putovanja (dalje: Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turističko putovanje dužan je da u
programu putovanja i potvrdi o putovanju naznači svojstvo u kome nastupa.(čl. 58 Zakona o turizmu).
Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora na način na koji je Prijava
učinjena i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana ako drugačije nije ugovoreno. Ostatak
ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre početka putovanja. Ukoliko Putnik, u
roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova.
Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz
Ugovora.
Zaključenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni deo i
ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promene nastanu usled
više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene
putnike u Ugovoru.
Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju
neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana,
Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih Opštih
uslova.


3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:
- U Ugovoru osim usluga iz Programa unese posebne zahteve putnika sa kojima se isključivo Organizator
saglasio,
- Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju
ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene) povodom blagovremene i osnovane pisane
reklamacije - prigovora Putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u
izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni
pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator
nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje
Organizator nije mogao predvideti i prevladati,
- Saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti da se stara o pravima i interesima Putnika,
- Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije
partnera a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku;
- Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,
- Sve usmene i bilo koje druge vrste informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu,
Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov
za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.


4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:
- Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima i Garancijom
putovanja, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,
- Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara
Organizator,
- Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom,
- Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za
organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene
propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi),
- Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i
drugih propisa i ovih Opštih uslova,
- Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove
prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,
- Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili
licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
- Da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije
(www.msp.gov.rs) i na druge načine o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika;
- Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o
tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.


5. CENE I SADRŽAJ USLUGA:
Cene su iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata vrši se u dinarima prema srednjem kursu Narodne banke
Srbije na dan uplate, odnosno po kursu navedenom u Programu ili ako drugačije nije ugovoreno. Cene su
formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.
Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta
neposrednom izvršiocu usluge.
Cena iz Ugovora uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više sledećih
usluga prosečnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i objekte i to: smeštaja, ishrane, prevoza,
pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik plaća (dalje:
Standardne usluge).
Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove:
aerodromskih i lučkih taksi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora, turističkog animatora,
fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na
manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja,
rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu,
troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina,
balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).
Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom.
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u
Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do
dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan
početka putovanja a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti putnika
Organizator ima pravo da naplati razliku do pune cene. U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti
odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno,
neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće
Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.
Ako u naznačenom roku, Putnik pisanim putem ne obavesti Organizatora da odustaje od Ugovora, smatra
se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.


6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (od 90 do 45 dana) - Organizator ima pravo na
naknadu učinjenih administrativnih troškova. Organizator može zahtevati povećanje ugovorene
cene pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene
valute, kada je cena izražena u dinarima i to odmah po saznanju da je došlo do povećanja cena od
strane izvršioca usluga. Za povećanje ugovorene cene od strane Organizatora, Putnik ima pravo da:
zahteva zamenu za sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog
otkaza raskinuti ugovor bez naknade štete. Ako u primerenom roku, ne dužem od 48 sati, Putnik
pisanim putem ne obavesti organizatora da prihvata promenu ugovorene cene, smatra se da je
raskinuo Ugovor. Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore
i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora Putnika prema Organizatoru.


7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:
Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i
specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o
tome mora zaključiti Poseban ugovor.
Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima Posrednika i
neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na
iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web
sajtu, s tim da očigledne štamparske i računarske greške daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora.
Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj
kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po
destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene
aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van
nadzora i uticaja su Organizatora.
Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u
smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz
smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama
nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vreme polaska
aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve
Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne
podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja – već samo označavaju kalendarski dan početka i
završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg
leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.
Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje
2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja
navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju
nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje -
sletanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr.
obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u smeštajnom objektu, smatra
se da je Ugovor u celosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva
njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć Putniku po
unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan
način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka,
prevozom, smeštajem, zakonskih i drugih propisa i dr.) obavezuju putnika a nepridržavanje pomenutih
instrukcija predstavlja povredu Ugovora i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosi Putnik u
celosti.
Promena ili odstupanja pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene
ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih
razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator je dužаn dа
ponudi Putniku drugi odgovаrаjući prevoz, do okončаnjа turističkog putovаnjа, bez dodаtnih
troškovа zа Putnika, kаo i dа isplаti eventuаlnu rаzliku u ceni između ugovorenih i pruženih
uslugа /član 103. ZOZP/. Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne
karte 2. klase prevoza.
Kad treće lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na
naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno
odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu
putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u
skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.


8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:
8.1. Smeštaj: obavezno naznačen u Programu putovanja, sa napomenom da:
- Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu
opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke,
parkinga i dr. katakteristike,
- Smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje
objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog
samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog
objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,
- Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) u skladu sa
kategorizacijom i propisima domicilne zemlje.
- Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne
podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa,
- Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa,
propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca
usluga.
- Ukoliko su dve ili više osoba rezervisale zajedno dvokrevetnu ili višekrevetnu sobu ili brodsku kabinu i
sl. a nema treće osobe koja zamenjuje jednu od njih, Organizator ima pravo naplate pune cene smeštajne
jedinice.
- Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj
može se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu
smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i
povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta.
- Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naročito na:
deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda,
smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr. jer Organizator ne odgovara za štete
nastale po tom osnovu.
8.2. Ishrana: obavezno naznačena u Programu putovanja, sa napomenom da:
- Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije
objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili
posluživanja (menija).
- Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT i bilo koja druga podrazumeva usluge po internim
hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je
upoznao putnika sa sadržajem All inclusive usluge u pismenoj formi.
- Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumeva kontinentalni doručak.
- Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge
samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem.
U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija lica ili
lica sa posebnim potrebama. U slučaju da na licu mesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne
drugačiji dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu usluge ishrane.
8.3. Prevoz: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:
- Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima prema propisima
i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator i primenjuju
se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne
podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja itd.). Putnik ne može da bira
određeno sedište, ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu.
- Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju
uslove predviđene propisima (autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to
okolnosti uslovljavaju,ukoliko se angažuje mini-bus potrebno je definisati br.sedišta.
- Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da
svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta.
- Za vreme boravka u prevoznim sredstvima zabranjeno je pušenje.
- Putnik je dužan da pre puta proveri i usaglasi svoja lična i putna dokumenta i prtljag, a u slučaju uočene
nepravilnosti obavesti vodiča/pratioca putovanja.
- Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i
pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu
policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Organizatora. Ukoliko
Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz
tačke 12. Opštih uslova.
- Kašnjenja autobusa zbog vremenskih uslova, vanrednih prilika u saobraćaju, prekomernih zadržavanja na
granicama, kvara i slično, po prirodi stvari su van uticaja Organizatora, što molimo da imate u vidu.
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. Broj
putnika po smenama može se značajno razlikovati, zato se Ogranizator ne obavezuje da prevoz u povratku
izvrši istim autobusom i na istim sedištima kao u odlasku.
- Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič/pratilac - vozač. Vodič/pratilac -
vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neizbežnih ili bezbedonosnih i sličnih okolnosti, promeni red
vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokaliteta. Putnik je dužan da se pridržava uputstava vozača ili
vodiča/pratioca putovanja (dužine pauze i sl..)
- Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.)
mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte
neregularnom za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada
mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni
bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.
- Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima.
- Prevoz Putnika vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i
direktna je odgovornost ovih prevoznika određena u skladu sa propisima i običajima kojima se regulišu
pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgovornosti su Organizatora.


9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:
Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom Republike
Srbije. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove
(vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog
državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi
blagovremeno i uredno. Ukoliko se putovanje ne može realizovati iz napred navedenih razloga, s obzirom
na napred navedeno, radi se isključivo o propustu putnika – stranog državljanina, budući DA
OBJAVLJENI USLOVI VAŽE SAMO ZA DOMAĆE DRŽAVLJANE. Putnik je dužan da se sam stara o
važnosti svojih putnih isprava, i u sumnji izvrši odgovarajuću proveru kod nadležnih vlasti. Putnik za
putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana
završetka putovanja i u roku dostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za
dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik agencije Organizatora, niti Posrednika nije
ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u
postupku podnošenja dokumentacije isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi
nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione
službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vreme putovanja izgubi putne
isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve
eventualne štetne posledice po tom osnovu.
Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična
ishrana, karakteristike smeštaja itd. zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u protivnom
Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u
zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih
dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome i da
u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.
Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima
boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i
troškove snosi sam putnik.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primenjuju
se odredbe tačke 12. Opštih uslova.


10. PRTLJAG:
Posebno se upozorava Putnik da: Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik, je
besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika naznačenim u Programu
putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika. Na
svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te
preporučujemo za više informacija da se putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na
telefon 011/209-4444 ili web sajta: www.beg.aero. Štete i gubitak prtljaga na letovima Putnik je dužan da
prijavi bez odlaganja na licu mesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije
po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Putnik ima obavezu da
prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga, u toku puta, predstavniku Organizatora.
Kod prevoza autobusom putnik može poneti 1 komad prtljaga po korisniku sedišta, koji se pakuje u
boks autobusa i predati ga ovlašćenom licu Organizatora i jednu manju torbu sa ličnim stvarima koju
nosi sa sobom u autobus, odnosno prevozno sredstvo. Organizator nije dužan da primi dodatni prtljag kao
što su npr. ručni frižider, suncobran, stolice, rasklopive ležaljke itd... Deca do dve godine nemaju pravo na
besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju,
odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat.
Sva svoja prava po navedenom, Putnik ostvaruje kod, odnosno, posredstvom Organizatora putovanja, ili
direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja a prema važećim međunarodnim i
domaćim propisima. Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza putnika (prevoz
će biti što je moguće bliže smeštajnom objektu). Za nestanak ili oštećenje prtljaga u transportu od parkinga
do smeštajnog objekta, kao i za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi
odgovornost. Osim kod namere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost za skupocene
predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato se
Putniku ne preporučuje, da na putovanje nosi vredne predmete a u suprotnom da iste preda uredno na
čuvanje ili da ih nose sa sobom.
Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lične dokumenta, stvari i
vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevoznom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak.
Preporučuje se da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u
ručnom prtljagu, a prilikom boravka iste deponuju u sef ako je moguće.
Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku
Organizatora.


11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:
11.1. Pre početka putovanja: Organizator je dužan da Putnika obavesti o svakoj bitnoj promeni Programa
na način na koji je zaključen Ugovor, najkasnije u roku od 5 dana pre početka putovanja, a Putnik ima rok
od 48 časova od dana prijema obaveštenja o promeni odgovoriti Organizatoru da li prihvata istu. Prihvat
nove ponude može se izvršiti i kroz izvršenu uplatu novougovorene cene. U slučaju prihvata nove ponude,
Putnik ima pravo na srazmerno sniženje cene u slučaju da je nova ponuda niža od prvobitno ugovorene,
odnosno ima obavezu uplatiti razliku u ceni između prvobitne i nove ponude, ukoliko je nova ponuda viša
od prvobitno ugovorene. Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponuđenu od strane Organizatora, Putnik
ima pravo na povraćaj ukupno uplaćene cene.
Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:
- Nedovoljnog broja prijavljenih putnika, obavezno naznačen u Programu putovanja, pod uslovom da je
Putnika o tome obavestio u roku iz Programa putovanja pre početka turističkog putovanja i
- Zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da
su postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i
Ugovor ne zaključuje, uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15
dana od dana otkaza.
U slučaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po
osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.
11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji
način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute
putovanja i neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja,
prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od
lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne
nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge
naknade putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene
Programa.
Organizator se oslobađa ispunjenja Ugovora onda, ako Putnik ometa sprovođenje putovanja usled
grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju putnik ima obavezu
da Organizatoru nadokandi pričinjenu eventualnu štetu.
U slučaju nastupanja vanrednih okolnosti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koji
se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i
druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti
Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine
prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ako Putnik odbije
ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom.


12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
12.1. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti
Organizatora na način kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za
obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu
cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:
Ukoliko putnik blagovremeno otkaže putovanje 90 do 45 dana Organizator ima pravo naknade za
učinjene administrativne troškove u visini od 2.300,00 dinara, što predstavlja deo cene putovanja
izražene u dinarima.
10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
Kod otkaza ugovora, organizator putniku ne vraća uplaćeni iznos na ime osiguanja i dobijanja viza.
Izuzetno od napred navedenog, primenivaće se sledaća skala otkaza i to:
a. kod brodskih krstarenja-
5 % a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre početka putovanja,
15 % od 90 do 45 dana pre početka putovanja,
30 % od 44 do 29 dana pre početka putovanja,
50 % od 28 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % od 14 do 7 dana pre početka putovanja,
95 % od 6 do 3. dana pre početka putovanja,
100 % na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku putovanja.
b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije ako se
otkazuje kompletan ugovor:
5 % ako se putovanje otkaže do 120 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja,
50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.
Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne
jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.
Putnik je u obavezi Organizatoru nadoknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza,
smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:
- iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca,
smrti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca,
- poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od
nadležnog organa zemlje putovanja.
Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz
zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti
opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izričito potvrđuje
iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se
smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika slučajevi lokalnih terorističkih
napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje
nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.
Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje,
odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije
u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje,
boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak-korišćenje ugovorenog putovanja. Organizator,
u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je
putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih
troškova. Organizator je, u slučaju zamene putnika, obavezan da sa novim putnikom zaključi ugovor.
U slučaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje
direktno od osiguravača.
Kod odustanka od Ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanju u dobijanju
viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.
12.2. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi
neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime
neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj
odgovarajućeg dela cene neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost,
Organizator se oslobađa ove obaveze.
Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrđeni Ugovorom, Organizator je
dužan da sprovede određene preventivne mere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku
druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u
skladu sa tačkom 14 .ovih Opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.

13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje.
Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne
odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude
putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i
osiguravajuće kompanije, kojojoj se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove
osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i
dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da je
informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto
sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora
sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator TA DUNAVTURS poseduje garanciju putovanja za
slučaj insolventnosti i naknade štete u visini 250.000.- Eura, kao i depozit u visini od 5.000€, na računu
NLB banke, MB 08250499. kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1.
troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu,
2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator
putovanja nije realizovao, 3. Potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane
Putnika, a u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po
osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom
izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj;
B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim
ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim
uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o
turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između
uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno
neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije
putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka
Putnika na ugovoreno odredište.
POLISA BROJ: 300068394 AD DDOR NOVI SAD, BULEVAR MIHAJLA PUPINA 8, NOVI SAD,
broj tel: +381 21 480 2222 i može se aktivirati pismenim putem na adresu ili e-mail: ddor@ddor.co.rs.
Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko
kojih ih osiguravač može kontaktirati kao i sve podatke i dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka,
obima i visine štete.
TRAJANJE OSIGURANJA: od 01.10.2020 do 01.10.2021.
Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti i posebni i uslovi DDOR
OSIGURANJA, potvrda o garanciji putovanja pod rednim brojem ugovora o putovanju, i da iste u celosti
prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi.

14. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA: Lični podaci putnika predstavljaju poslovnu tajnu
Organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog
programa putovanja pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto i vreme, cena putovanja i imena
saputnika, osim po odobrenju samog putnika ili na zahtev nadležnih organa, u zakonom predvidjenom
postupku, u skladu sa posebnim propisima.

15. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA: Organizator putovanja je dužan
da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije i da obezbedi
prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.
Organizator putovanja je dužаn dа vodi evidenciju primljenih reklamacija, i dа je čuvа nаjmаnje dve
godine, od dаnа podnošenjа reklamacije putnika.
Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdanu reklamaciju saopštiti lokalnom predstavniku
Organizatora, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr.
prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumentima direktno Organizatoru.
Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja
+381 21 2101 999, faksa +381 21 60 41 460, radnim danima od 08-16 časova, subotom od 09-14 časova
po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: office@dunavturs.com. Za hitne i slične postupke
potrebno je da Putnik navede broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika,
adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se može kontaktirati.
Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađuje u postupku po reklamaciji u primerenom roku u
zavisnosti od prirode reklamacije (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišcćen apartman i
dr.nedostaci) i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom organizatora ili neposrednim
izvršiocem usluga (smeštaja, prevoza, i drugih usluga iz Programa), o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva
primerka koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.
Ako je uzrok reklamacije otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u
suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje adekavtnog alternativnog rešenja smatra se da je Program u
celosti izvršen.
Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator.
Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavesno i na
propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašćenog predstavnika
i Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.
Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana
završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja nedostataka, isključivo
Organizatoru, dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju (pisanu reklamaciju na licu mesta, račune o
plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u
odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između
ugovorenih i neizvršenih odnosno delimično izvršenih usluga. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime
i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, prigovor podnosi pojedinačno, jer
organizator neće razmatrati grupne reklamacije.
Pritužbe i druge postupke Putnik je obavezan dostaviti u pisanoj formi isključivo na adresu Organizatora u
Bačkoj Palanci, ul. Novosadski put br. 12.
Putnik može dа izjаvi reklamaciju usmeno nа prodаjnom mestu gde je zaključio Ugovor o putovanju,
odnosno drugom mestu koje je određeno zа prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno nа trаjnom
nosаču zаpisа, uz dostаvu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije.
Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, po
učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i dа
Putniku izdа pisаnu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, sаopšti broj pod
kojim je zаvedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Organizator je dužan u roku od 8 dana dostaviti putniku pisani odgovor i isplatiti razliku u ceni, sve od
dana prijema uredne reklamacije Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to
evidentirati u knjigu reklamacija.
Ukoliko reklamacija nije kompletan i isti treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da isti u
ostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja.
Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima u zakonskom roku odgovoriti putniku i po
reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
Sniženje cene po reklamaciji putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne
može obuhvatiti već iskorišćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja
se isplaćuje po osnovanom i blagovremenoj reklamaciji, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno
delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili
koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rešenje spora,
te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira
na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom
razrešenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni putniku izvršen i
postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim putovanja, kada je
Organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom
neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim
dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Organizator ne snosi odgvornost za propuste, odnosno za štetu nanetu Putniku od strane neposrednih
pružaoca usluga koji odgovaraju saglasno propisima koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv
Organizator pri izboru lica koja su te usluge izvršila.
Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za rešavanje reklamacije
smatraće se preuranjenim kao i obaveštavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora.

16. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:
16.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu) Putnika
jeste kombinacija dve ili više usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije
prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika.
Na Program po zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako ovom
tačkom nije drugačije regulisano.
Ukoliko je po zahtevu Putnika kombinovano i ugovoreno više pojedinačnih usluga iz ponude Organizatora
(npr. let i kružna tura itd.), naknada za storno se obračunava po pojedinačnoj usluzi i na kraju se sabira.
Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora. Datum
pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene
procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:
Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje 90 do 60 dana, Organizator ima pravo naknade za
učinjene administrativne troškova u visini od 2.000,00 dinara što predstavlja deo cene putovanja
izražene u dinarima.
15 % ako se putovanje otkaže od 59 do 30 dana pre početka putovanja,
20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja ,
40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
16.2. Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu,
Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge (dalje: Posrednik usluge).
Za individualne i »rezervacije na upit« Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti
manji od 50 EUR u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Organizatora na dan uplate.
Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ukoliko
rezervaciju Organizator ne potvrdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako Putnik ne
prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos
depozita zadržava Organizator u celosti.
Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna
oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik između
Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske
manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi stupaju na
snagu ugovorni odnosi isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.

17. OSIGURANJE: Organizator je dužan informisati putnika o mogućnosti obezbeđenja polisa
zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i paketa putnog osiguranja (osiguranje prtljaga,
osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, osiguranje od otkaza putovanja i dr.) za putovanja u inostranstvu
i u R. Srbiji. Preporučije se putniku da obezbedi polise za navedeni paket putnog osiguranja. Potpisivanjem
ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva
obavezno zdravstveno osiguranje koje putnik posebno plaća uz zahtev za izdavanje ulazne vize.

18. OBAVEZNOST PRIMENE:
Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na
ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaocima usluga, kao i za putovanja sa
posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i
posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo takvih
Ugovora.
Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju, što
važi i za ove Opšte uslove.
Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost suda, a u slučaju zakonom predviđene stvarne
nadležnosti redovnog suda Putnik i Organizator ugovaraju mesnu nadležnost suda prema sedištu
Organizatora, uzprimenu ovih Opštih uslova, i propisa R. Srbije.
Ovi Opšti uslovi važe od 01.10.2020. god. kojim danom prestaju da važe Opšti uslovi objavljeni
01.01.2020. godine.


Damjanić Milenko, direktor